Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szolgáltatás - BSZ Stúdió
Környezetvédelem
Tűzvédelem
Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatások kedvező feltételekkel

Békés, Csongrád és Bács-Kiskun

megyében

BSZ Stúdió

Orosháza

Gyakran Ismételt Kérdések

Munkavédelem

 

1. Mi a munkavédelem?

A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

A munkavédelem a következő területeket öleli fel:

 • egészséges munkahelyek kialakítása
 • a megfelelő műszaki és higiéniai követelmények biztosítása
 • munkaeszközök
 • veszélyes anyagok
 • munkaszervezés és munkaidő
 • kiemelt csoportok védelme
 • munkavédelmi szervezet.

Az ezeken a területeken végrehajtott intézkedések jelentős mértékben hozzájárulhatnak a munkahelyi egészség és biztonság kialakításához, illetve fenntartásához.

A gyakorlatban a munkabiztonság alatt főként az olyan műszaki fejlesztéseket értjük, amelyek előremutató módon képesek megelőzni a munkabaleseteket, míg a munkaegészségügy az alkalmazottakat fenyegető ártalmak ismertetését jelenti, a foglalkozásból adódó, illetve azzal összefüggő betegségek megelőzése érdekében.

 

2. Milyen munkavédelmi feladataim vannak?

A munkáltatónak biztosítania kell az egészséges és biztonságos munkahelyeket, munkakörülményeket.

Legfontosabb feladatok:

 1. A munkahely, munkaeszközök, munkafolyamatok kialakításánál az emberi tényezőket figyelembe venni.
 2. Minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat (Kockázatértékelés)
 3. A munkavédelmi feladatok ellátására munkavédelmi és munkaegészségügyi szakképesítésű személyeket foglalkoztatni.
 4. A szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni.
 5. Rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
 6. A munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére.
 7. Új technológiák bevezetése előtt kellő időben (legkorábban a tervezési szakaszban) megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit.
 8. A tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget veszélyeztető és nem biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani.
 9. A munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket kivizsgálni, bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.
 10. Biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását.
 11. Teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására.
 12. Veszély esetén köteles megtenni minden indokolt intézkedést a munkahely kiürítésének érdekében a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához, arra alkalmas munkavállalókat kijelölni, létszámukat meghatározni, felkészítésüket és megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátásukat biztosítani.
 13. A munkáltató létszámát és tevékenységét figyelembe véve foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani, ami a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában közreműködik.

Bővebben a munkáltatói feladatokról

 

3. Milyen jogszabályok vonatkoznak a cégemre?

Elsősorban az 1993. évei XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a végrehajtásról szóló 5/2003 évi. MüM. rendelet.

Ezeken kívül számos olyan törvény és miniszteri intézkedés van, amelyek a munkahely, munkaalkalmasság, munkahigiéné területét, illetve az egyéb szakmai területeket érintik.

További munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

4. Mikor kell alkalmazni a munkavédelmi szabályokat?

Minden szervezett* munkavégzés esetén, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdonformában történik.

Bizonyos, törvényben szabályozott esetekben a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is ki kell terjeszteni a törvény hatályát. (járókelők, szolgáltatást igénybe vevők, látogatók).

*Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

 

5. Kell-e munkavédelmi szakembert foglalkoztatnom?

Ha Önnek vannak alkalmazottai, - akárcsak 1 fő is - akkor már olyan munkavédelmi feladatai is vannak, amelynek ellátásához munkabiztonsági szakembert kell alkalmaznia.

Azt, hogy milyen végzettségű személyt, és hogy napi hány órában, azt az Ön tevékenységének veszélyességi osztálya és a foglalkoztatottak létszáma határozza meg.

Bővebben a munkabiztonsági szakember foglalkoztatásáról

 

6. Mik számítanak munkavédelmi szaktevékenységnek?

Munkavédelmi szaktevékenységek közé tartozik pl.:

 

7. Milyen veszélyforrások vannak?

Nagyon sokféle veszély fordul elő a munkavégzés hatókörében.

Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.

Veszélyforrás lehet különösen:

 • a fizikai veszélyforrás, ezen belül a
  • munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása
  • szerkezetek egyensúlyának megbomlása
  • csúszós felületek
  • éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok
  • tárgyak hőmérséklete
  • a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése
  • szintkülönbség
  • súlytalanság
  • a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása
  • zaj, rezgés, infra- és ultrahang
  • világítás
  • elektromágneses sugárzás vagy tér
  • részecskesugárzás
  • elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség
  • aeroszolok és porok a levegőben
 • a veszélyes anyag
 • a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
  • mikroorganizmus és anyagcsere terméke
  • makroorganizmus (növény, állat)
 • fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel

 

8. Mik számítanak veszélyes gépnek?

Veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve

Munkaeszköz

Minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz) (1993. évi XCIII Törvény 87. § 4. pont)

Veszélyes munkaeszköz

 • az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete szerinti munkaeszközök
 • az 1993. évi XCIII Törvény 87. § 11. pontja alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök
 • a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz
A veszélyes gépekről bővebben

 

9. Mi az a biztonsági adatlap?

Biztonsági adatlap a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar nyelvű dokumentum a veszélyes anyagokra, készítményekre vonatkozóan.

A biztonsági adatlapot - amennyiben az érintett tagállam (ok) másként nem rendelkezik, illetve rendelkeznek - azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell biztosítani, amelyekben az anyag vagy készítmény forgalomba kerül.

A biztonsági adatlapot dátummal látják el, és a következőket tartalmazza:

 • az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója
 • a veszély azonosítása
 • összetétel, az alkotórészekre vonatkozó információ
 • elsősegély-nyújtási intézkedések
 • tűzvédelmi intézkedések
 • intézkedések baleset esetén
 • kezelés és tárolás
 • az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem
 • fizikai és kémiai tulajdonságok
 • stabilitás és reakciókészség
 • toxikológiai információk
 • ökológiai információk
 • ártalmatlanítási szempontok
 • szállítási információk
 • szabályozási információk
 • egyéb információk

A biztonsági adatlapot díjmentesen, papíron vagy elektronikus formában kell átadni. (REACH 31. cikk A biztonsági adatlapokra vonatkozó követelmények)

 

10. Mit jelent a gépek, eszközök munkavédelmi üzembe helyezése?

Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli.

Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal.

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat:

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal.

Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat munkabiztonsági, és munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősül.

Bővebben az üzembe helyezésről

 

11. Mikor kell munkavédelmi oktatást tartani?

Minden munkavállaló részére alapoktatást kell tartani

 • munkába álláskor
 • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor
 • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor
 • új technológia bevezetésekor

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközökben és tartalommal megtartani, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható!

Bővebben a munkavédelmi oktatásokról

 

12. Mi a teendőm baleset esetén?

Az első és legfontosabb feladat az elsősegélynyújtás, az orvos, vagy mentő hívása.

A baleset okainak megállapításához – különösen súlyos balesetek esetén – fontos, hogy a helyszín lehetőleg változatlan maradjon.

Még a legkisebb sérüléssel járó munkahelyi balesetről is jelentést kell felvenni.

Valamennyi balesetet ki kell vizsgálni, és ezt megfelelő módon dokumentálni kell.

A munkabalesetek kivizsgálása munkavédelmi szaktevékenységnek minősül.

Bővebben a munkahelyi balesetek kivizsgálásáról

 

13. Mi a foglalkozás-egészségügy feladata?

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai:

 • üzembe-helyezést megelőző munkavédelmi szempontú felülvizsgálat
 • soron kívüli felülvizsgálat, időszakos felülvizsgálat
 • anyag, technológia, munkaeszköz megválasztása
 • elsősegélynyújtás
 • alkalmassági vizsgálat
 • a nem elkerülhető veszélyek értékelése
 • az emberi tényező figyelembevétele
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása
 • kockázatok értékelése
 • munkakörülmények felülvizsgálata
 • egyéni védőeszköz juttatás belső szabályai

Bővebben itt olvashat a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.

 

14. Mikor kell orvosi vizsgálatra küldenem a munkavállalókat?

A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságának vizsgálatáról, valamint - ha szükséges - a záró vizsgálatról.

Munkába állás előtt mindenképpen szükséges az alkalmassági orvosi vizsgálat.

Ezen túlmenően meghatározott időnként kerül sor az időszakos vizsgálatokra. Ennek gyakoriságát a foglalkozás-egészségügyi szakorvos állapítja meg, a munkavállaló életkorától, betegségeitől, a munkakörtől, munkakörülményektől, egészségkárosító tényezőktől függően.

Bővebben az orvosi alkalmassági vizsgálatokról

 

15. Mik az egyéni védőeszközök?

Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.

Az egyéni védőeszközök biztosítása minden esetben kötelező, ha a védendő testrész, szerv, sérülésnek, ártalomnak van kitéve és az alkalmazottak műszaki és szervezési, igazgatási jellegű védelme nem elegendő.

Bővebben az egyéni védőeszközökről

 

16. Mi az a kockázatértékelés?

A kockázatértékelés a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére alkalmazott európai megközelítés kulcsfontosságú eleme.

A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből fakadó egészségi és biztonsági kockázatok értékelésének folyamata, amely a vállalkozások és a szervezetek számára proaktív munkahelyi kockázatkezelési politika bevezetését teszi lehetővé. Ez a munka összes aspektusának rendszerszerű vizsgálatát jelenti, ami áttekinti, hogy:

 • mi okozhat sérülést vagy kárt
 • kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem,
 • milyen megelőző vagy védő intézkedéseket tesznek vagy kellene tenni a kockázatok kezelése érdekében.

Ezért fontos, hogy minden típusú és méretű vállalkozás rendszeres értékeléseket végezzen.

A megfelelő kockázatértékelés többek között magában foglalja annak ellenőrzését, hogy valamennyi felmerülő kockázatot figyelembe vették-e (nem csak a közvetlen vagy nyilvánvaló kockázatokat), tartalmazza az elfogadott biztonsági intézkedések hatékonyságának ellenőrzését, az értékelés eredményeinek dokumentálását és az értékelés naprakészen tartásához az értékelés rendszeres felülvizsgálatát.

Bővebben a kockázatértékelésről

 

17. Mit tehetek, ha megbüntettek?

Ha már megbüntették, nem tehet mást, mint kifizeti a bírságot. De lényegesen olcsóbb, ha betartja az előírásokat, és ezzel megelőzi a büntetést.

 

18. A vállalkozásom melyik veszélyességi osztályba tartozik?

A munkáltatók tevékenységük alapján 3 munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó a NACE Rev. 2. (magyar nyelvű megfelelője, a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere: TEÁOR ’08) alapján.

Ezeket a veszélyességi osztályokat ide kattintva tekintheti meg.

 

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Oldaltérkép